Newsletter - Sosha & Sarah

Synopsis:

Sosha and Sarah events newsletter from Denmark of forthcoming workshops and events. Presented both in Danish and English.

to all of you from all of us
Nyhedsbrev - Newsletter - Sosha & Sarah
Vi laver både clairvoyance ved personligt fremmøde, pr. telefon, pr.
mail eller via Skype. Hvis du er selvstændig kan du både trække
firmarådgiving og supervision fra.
We do readings in person, on phone, on mail, or via Skype. If you are
self-employed you can deduct company counselling, and supervision
SPÆNDENDE NYE KURSER OG MEDITATIONSAFTNER - SE BILLEDER FRA CANADA PÅ
FACEBOOK
INTERESTING NEW COURSES, AND MEDITATION EVENINGS - SEE PICTURES FROM
CANADA ON FACEBOOK (SOSHA)
Min datter, Sarah gennemførte for et par år siden min et-årige
uddannelse som clairvoyant & healer med udmærkelse, hun har deltaget
på alle mine kurser - indtil flere gange, igennem det sidste år sågar
også som både praktisk og clairvoyant assistent. Mange kender hende
allerede godt.
My daughter, Sarah, completed a couple of years ago my one-year
education as a clairvoyant & healer with flying colours, she has
attended all my courses - more than once, during the past years she has
even been my assistant, practically, as well as clairvoyantly. Many of
you know her well already.
Sarah, som netop er blevet student, tilbyder nu clairvoyancer samt
fjernhealing til følgende priser:
Sarah, who has only just graduated from college, now offers readings
75 minutter kr. 500
20 minutter kr. 150 og 30 minutter kr. 225
man ringer til hende i hendes telefontid på hverdage kl. 10-11 om
formiddagen eller sender sms døgnet rundt på tlf. 51342470 eller skriver
til hende på panta04@hotmail.com.
Hun er ved at udarbejde en hjemmeside, der hedder www.weebly.panthera.com
You ring her between 10-11 a.m., or sms her all around the clock at 0045
51342470, or write her at panta04@hotmail.com.
In this moment she is cooking up a website: www.weebly.panthera.com

Sosha laver clairvoyancer som altid...
Sosha is doing readings as always...
75 minutter kr. 1250
20 minutter kr. 350
Elevpris (students) pr. undervisningstime 1000 kr.
Desuden arbejder hun på en ny cd med harpemusik samt har doneret et
stykke kanaliseret musik til www.healingthewater.dk
Moreover, she is working on a new cd with harp music and has recently
donated a piece of channelled music to www.healingthewater.dk

og man ringer til hende i hendes telefontid på hverdage kl. 8-8:30 eller
lægger en besked på hendes telefonsvarer på tlf. 75757131 eller
24410021 eller skriver til hende på sosha@sosha.dk

and you ring her between 8-8:30 a.m., or leave a message on her
answering machine on 0045 75757131, or 0045 24410021, or write her on
sosha@sosha.dk 

tilmelding/booking/bestilling: Overfør penge/ depositum med angivelse af
navn som "besked til modtager" til Sosha 9506 4180552391 og til Sarah
på 7243 1065704
Sign in/book/order: Transfer money/ deposit by stating your first name
as "message to recipient" to Sosha IBAN: DK7130004576102623, SWIFT-BIC:
DABADKKK

SOSHA AFHOLDER FØLGENDE KURSER, NOGLE AF DEM MED SARAH SOM ASSISTENT:
SOSHA IS DOING THE FOLLOWING COURSES, SOME OF THEM WITH SARAH AS AN
ASSISTENT
læs detaljeret beskrivelse på/detailed description on
www.sosha.dk/kurser.html www.sosha.dk/kurserUK.html
læs om tider og priser på
www.sosha.dk/praktisk.html www.sosha.dk/praktiskUK.html
Grundkurser/Basic Course 20.-22.8.2010 (Sarah er assistent) eller
4.-6.2.2011 eller 19.-21.8.2011

Opfølgningskurser/Follow-up Course 17.-19.9.2010 eller 11.-13.3.2011
eller 23.-25.9.2011

Videregående kursus/Advanced Course 12.-14.11.2010 eller
29.4.-1.5.2011

Kursus om urter & farver incl. svedehytte/Herbs-, Colours- and
Sweat Lodge 8.-10.4.2011 eller 14.-16.10.2011

Gralskursus/ Grail Course 10.-12.12.2010 eller 20.-22.5.2011 eller
9.-11.12.2011

MEDITATIONSAFTEN HVER NYMÅNE/ NEW MOON MEDITATION, NÆSTE GANG NU PÅ
TIRSDAG DEN 13.7. kl. 19:00, entre 200 kr

Vi glæder os til at se jer! We look forward to seeing you!
Hjerteligst - Brightest Blessings
Sosha & Sarah
a heart is round
www.sosha.dk

 

to all of you from all of us
Newsletter - Newsletter - Sosha & Sarah
We make both clairvoyance in person, per. telephone, per. mail or via
Skype. If you are self employed, you both pull firmarådgiving and
supervision from.
We do readings in person, on phone, on email, or via Skype. If you are
self-employed you can deduct company counseling, and supervision
EXCITING NEW COURSES AND MEDITATIONSAFTNER - SEE PICTURES FROM CANADA ON
FACEBOOK
INTERESTED THINGS NEW COURSE, AND MEDITATION Evening - SEE PICTURES FROM
CANADA ON FACEBOOK (SOSHA)
My daughter, Sarah completed a few years since my one-year training as a
clairvoyant & healer with honors, she has participated in all my
courses - up to several times over the past year even as also both
practical and clairvoyant assistant. Many know her already good.
My daughter, Sarah, completed a couple of years ago my one-year
education as a clairvoyant & healer with flying colors, she has
attended all my courses - more than once, during the past years she has
even been my assistant, practically, as well as clairvoyantly. Many of
you know this well already.
Sarah, who recently graduated, is now offering clairvoyance and remote
healing, the following prices:
Sarah, who has only just graduated from college, now offers readings
75 minutes £ 500
20 minutes £ 150 and 30 minutes £ 225
you call her on her telephone hours on weekdays. 10-11, morning or send
sms around the clock on tel 51342470 or write to her at panta04@hotmail.com. She is
working on a website called www.weebly.panthera.com
You call here between 10-11 am, or SMS here all around the clock to 0045
51342470, or write here that panta04@hotmail.com.
In this moment she is cooking up a website: www.weebly.panthera.com

Sosha make clairvoyance as always ...
Sosha is doing readings as always ...
75 minutes £ 1250
20 minutes £ 350
Student price (students) per. lesson 1 000 kr
In addition, she works on a new CD of harp music, and has donated a
piece channeled music www.healingthewater.dk
Moreover, she is working on a new CD with harp music and has recently
donated a piece of music channelled two www.healingthewater.dk
and you call her on her telephone hours on weekdays. 8-8:30 or submit a
message on her answering machine by calling 75757131 or 24410021 or
write to her at sosha@sosha.dk
and you call here between 8-8:30 am, or leave a message on her answering
machine on 0045 75757131, 24410021 or 0045, or write here on sosha@sosha.dk

Registration / booking / ordering: Transfer money / deposit giving
names like "message to the recipient to Sosha 9506 4180552391 and Sarah
on 7243 1065704
Sign in / book / Order: Transfer money / deposit by stating your first
name as "message to the recipient" two Sosha IBAN: DK7130004576102623,
SWIFT BIC: DABADKKK

SOSHA bear the following courses, some of them with Sarah as an
assistant:
SOSHA IS Doing The following Course, SOME OF THEM WITH SARAH AS AN
ASSISTANTS
read detailed descriptions on / detailed description on
www.sosha.dk/kurser.html www.sosha.dk/kurserUK.html
read about times and prices
www.sosha.dk/praktisk.html www.sosha.dk/praktiskUK.html
Basic Courses / Basic Course 20.-08.22.2010 (Sarah is an assistant) or
fourth-or 19th-06.02.2011 21.08.2011

Follow-up Courses / Follow-up Course 17.-19.09.2010 and
11.-03.13.2011 and 23.-09.25.2011

Advanced Course / Advanced Course 12.-11.14.2010 or 29.4.-1.5.2011

Course on Herbs & colors incl. svedehytte/Herbs-, Colours and
Sweat Lodge eighth-or 14th-04.10.2011 10.16.2011

Integral Course / Grail Course 10th-20th-12.12.2010 or 05.22.2011 or 9
to 12/11/2011

MEDITATIONSAFTEN EVERY New Moon / NEW MOON MEDITATION, NEXT TIME NOW
ON TUESDAY 13/07. at. 19:00, entrance 200 kr

We look forward to seeing you! We Look forward to seeing you!
Heart - Brightest Blessings
Sosha & Sarah
a heart is round
www.sosha.dk


Tags:
Events, Newsletter, Sosha & Sarah,
Filed under: